Міжнародні інструкції та рекомендації щодо запобігання і контролю над COVID-19 у в’язницях

Тут надано оновлений синтез рекомендацій від різних міжнародних організацій щодо запобігання і контролю над поширенням COVID-19 в тюрмах. Мета цього документа – впорядкувати величезну кількість інформації, яка щодня з’являється на цю тему, щоб допомогти партнерам DIGNITY краще зрозуміти ситуацію та вжити невідкладних заходів для запобігання і контролю над поширенням COVID-19 в тюрмах. В кінці документа надаються корисні джерела інформації для того, щоб партнери могли, за бажанням, глибше зануритися в окремі моменти. Перша версія була опублікована в березні і зазнала деяких змін.

Для запобігання і контролю над COVID-19 в тюрмах, органи влади повинні:

 1. Згадати обов’язки держави перед затриманими, а особливо – стосовно принципу рівного догляду та доступу до медичної допомоги.
 2. Розробити і публічно оприлюднити плани заходів з профілактики та контролю над поширенням вірусу COVID-19 в координації з відділами охорони здоров’я. Це повинно включати в себе план керування штатом працівників у місцях несвободи в разі збільшення числа невиходів на роботу через пандемію
 3. Всі дії, які додатково обмежують свободи затриманих (наприклад, медична ізоляція, скорочення відвідувань і т.д.), повинні:
  1. Мати законні підстави
  2. Бути обмеженими в масштабах і тривалості
  3. Бути необхідними і відповідати кращим доступним науковим практикам
  4. Не бути чи здаватися каральними заходами
 4. Профілактика і стримування

Профілактика потрапляння вірусу у в’язниці:

 1. Скоротити кількість затриманих (під наглядом / умовно / достроково звільнених засуджених з низьким рівнем ризику, наприклад, щодо яких є підстави для звільнення, або вони знаходяться на стадії досудового розгляду проваджень про вчинення менш тяжких злочинів). Також розглянути можливість застосувати інші заходи для осіб, щодо яких триває досудове розгляд і відстрочку виконання вироку суду щодо позбавлення волі
 2. Скринінг і тестування на вірус COVID-19 (SARS-CoV-2) відповідно до рекомендацій органів охорони здоров’я.

Запобігання поширенню вірусу серед працівників в’язниць і затриманих::

 1. Вживати заходів щодо зменшення переповненості в’язниць і обмеження перевезень засуджених;
 2. Забезпечити гігієну персоналу і затриманих:
 3. Навчання і обмін інформацією про COVID-19 проводити всіма необхідними мовами.
 4. Забезпечити наявність і доступність засобів гігієни (мила, води, дезінфікуючих засобів тощо).
 • III. Регулярна дезінфекція персоналу і місць перебувань затриманих відповідно до рекомендацій ВООЗ

Стримування вірусу в місцях несвободи і пом’якшення його впливу:

 1. Слід розглянути можливість звільнення затриманих, уразливих до COVID-19, що мають схильність до захворювання, і літніх людей з урахуванням тяжкості вчиненого злочину. Забезпечити скринінг ув’язнених до звільнення.
 2. Підготувати приміщення та процедуру розміщення в’язнів, які перебували в контакті з хворими або тих у кого виявлено COVID-19. Забезпечення ізоляції не повинно привести до фактичного одиночного ув’язнення, дотримуючись Правил Нельсона Мандели (наприклад забезпечення доступу до електронних форм зв’язку)
 3. Поводитися з ув’язненими, зараженими COVID-19, відповідно до національного керівництвом щодо принципу еквівалентності медичної допомоги.
 4. Надавати психологічну допомогу, якщо це необхідно, затриманим і співробітникам.
 5. Розгляньте альтернативні / компенсаційні стратегії для відвідувань (наприклад відеоконференції, більше доступу до телефону і т.п.).
 6. Переконайтеся, що засуджені мають право мінімум на одну годину щоденного доступу до прогулянок під відкритим небом, зберігаючи безпечну дистанцію.
 7. Забезпечити умови, щоб звільнені особи мали доступ до відповідних засобів розміщення і медичних послуг.
 8. У тих випадках, коли відповідні служби відсутні, деякі організації рекомендують Організації Об’єднаних Націй та іншим міжурядовим установам вимагати доступ до місць утримання під вартою для надання безпосередньої допомоги затриманим.
 9. Приймати альтернативні заходи для забезпечення кримінального судочинства (наприклад, дистанційні слухання) і уникати заходів, які можуть суперечити ключовим принципам справедливості.
 10. Національним превентивним механізмам рекомендується не припиняти моніторинг взагалі, а адаптувати підхід до них. Нові місця утримання, такі як карантинні зони, повинні бути включені в моніторинг. Слід приймати нові заходи в зв’язку з пандемією і адаптувати свою методологію. Деякі приклади адаптованої методології включають:

а. Дистанційно оцінювати нові інструкції, які застосовуються в тюрмах, як відповідь на пандемію;
b. Віддалено збирати ключову інформацію, таку як звіти про ситуацію, аналізувати ситуацію і давати загальні рекомендації окремим в’язницям;
c. Проводити коротші візити, дотримуючись заходів профілактики, відповідно до принципу «не нашкодь». Короткі візити можуть зосередитися на меншому виборі питань на основі адаптованої методології.

Версія англійською:

The following is a synthesis of recommendations issued by a variety of international organizations on the prevention and control of COVID-19 in prisons. The purpose of this document is to streamline the copious amount of information generated daily on this subject in order to assist DIGNITY partners to make sense of it all and take quick action to prevent and control COVID-19 in their prisons and in the communities to which they are connected. Useful information sources are listed at the end of the document so partners can delve deeper into individual points should they wish.

In order to prevent and control COVID-19 in prisons, authorities should:

 1. Recall states’ obligations towards detainees and especially the concept of equivalence of care and access to health care.
 2. Develop and publicly disclose of COVID-19 prevention and management plans, including outlining transparent decision-making processes in coordination with public health departments. This should include a plan to manage the prison workforce in the case of increased absenteeism due to the pandemic.
 3. All action further limiting detainee freedoms (e.g. medical isolation, reduced visits, etc.) should:
  1. Have a legal basis
  2. Be limited in scope and duration
  3. Be necessary and proportionate based on the best science available
  4. Not be or seem punitive
 4. Prevention & containment

Preventing the virus entering into the prisons:

 1. Reduce detained populations (supervised/conditional/early release for low-risk detainees, e.g. those scheduled for release or on pre-trial for lesser offences with priority to children and older detainees). Also consider non-custodial alternatives for pre-trial detainees, suspending or commuting sentences.
 2. Screen and test for the COVID-19 virus (SARS-CoV-2) as per health authorities’ recommendations

Preventing the virus spreading among the prison staff and detainees:

 1. Adopt measures to alleviate overcrowding and limit detainee transfers
 2. Ensure appropriate hygiene for staff and detainees:
  1. Training and sharing information on COVID-19 in all needed languages
  2. Availability and access of supplies (soap, water, disinfectant, etc.)
 • Regular disinfection of staff and detainee locales as per WHO guidance

Containing the virus within prisons & mitigating its effect:

 1. Consider release of detainees vulnerable to COVID-19 such as those with underlying health conditions and the elderly taking into consideration the gravity of the committed crime. Provide screening of inmates prior to release.
 2. Ready facilities and procedures for housing people exposed to and infected by the COVID-19 virus. Ensuring isolation should not result in de facto solitary confinement by abiding to the UN Mandela Rules (for example, by ensuring meaningful human contact through electronic communication).
 3. Treat detainees infected with COVID-19 as per national guidance in respect of the principle of equivalence of care.
 4. Avail psychological support as needed to detainees and staff.
 1. Consider alternative/compensation strategies for visitations (e.g. video conferencing, more telephone access, etc.).
 2. Ensure that detainees continue to have the right to at least one hour of daily access to open air while ensuring physical distances between individuals.
 3. Ensure that released individuals have access to appropriate accommodations and health care services.
 4. Where appropriate services are absent, some organizations recommend that the United Nations and other inter-governmental agencies should request access to detention centers to provide direct assistance to detainees.
 5. Adopt alternative measures to ensure criminal justice can function (e.g. remote hearings) and avoid blanket measures which may be against key justice principles.
 6. National Prevention Mechanisms are advised not to halt monitoring altogether, but to adapt their approach. New detention sites such as quarantine facilities should be included in monitoring, new measures in place due to the pandemic should be assessed, and the methodology should be adapted. Some examples of adapted methodology include:
 7. Remotely assess new policies enforced in prisons as a response to the pandemic;
 8. Remotely collect key information such as situation reports, analyze the situation and make general recommendationsas well as to individual prisons;
 9. c. Conduct shorter visits while ensuring preventive measures are applied in line with the principle to do no harm. Shorter visits can focus on a smaller selection of issues based on an adapted methodology.

Версія російською:

Здесь предоставлен синтез рекомендаций от различных международных организаций по предотвращению и контролю над распространением COVID-19 в тюрьмах. Цель этого документа – упорядочить огромное количество информации, которая ежедневно появляется на эту тему, чтобы помочь партнерам DIGNITY лучше понять ситуацию и принять безотлагательные меры для предотвращения и контроля над распространением COVID-19 в тюрьмах. В конце документа предоставляются полезные источники информации для того, чтобы партнеры могли, при желании, глубже погрузиться в отдельные моменты.

Для предотвращения и контроля над COVID-19 в тюрьмах, органы власти должны:

 1. Вспомнить обязательства государствa перед задержанными, а особенно – о принципе равного ухода и доступа к медицинской помощи.
 2. Разработать и публично обнародовать планы мероприятий по профилактике и контролю над распространением вируса COVID-19 в координации с отделами общественного здравоохранения. Это должно включать в себя план управления рабочей силой в тюрьмах в случае увеличения числа невыходов на работу из-за пандемии.
 3. Все действия, дополнительно ограничивающие свободы задержанных (например, медицинская изоляция, сокращение посещений и т.д.), должны:
  1. Иметь законность
  2. Быть ограниченными в масштабах и длительности
  3. Быть необходимыми и соответствовать лучшим доступным научных практикам
  4. Не быть или казаться карательными мерами
 4. Профилактика и сдерживание

Профилактика попадания вируса в тюрьмы:

 1. Сократить количество задержанных (под наблюдением/условно/досрочное освобождение осужденных с низким уровнем риска, например, в отношении которых есть основания для освобождения, или находящихся на стадии досудебного рассмотрения производств о совершении менее тяжких преступлений). Также рассмотреть возможность применить другие меры для лиц, в отношении которых продолжается досудебное рассмотрение и отсрочку исполнения приговора суда о лишении свободы
 2. Скрининг и тестирование на вирус COVID-19 (SARS-CoV-2) в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.

Предотвращения распространения вируса среди работников тюрьмы и задержанных:

 1. Принимать меры по уменьшению переполненности тюрем и ограничения перевозок осужденных;
 2. Обеспечить гигиену персонала и задержанных:
 3. Обучение и обмен информацией о COVID-19 проводить на всех необходимых языках.
 4. Обеспечить наличие и доступность средств (мыла, воды, дезинфицирующих средств и т.п.).
 • Регулярная дезинфекция персонала и мест пребываний задержанных в соответствии с рекомендациями ВОЗ

Сдерживание вируса в местах несвободы и смягчение его влияния:

 1. Следует рассмотреть возможность освобождения задержанных, уязвимых к COVID-19, имеющих склонность к заболеванию, и пожилых людей с учетом тяжести совершенного преступления. Обеспечить скрининг заключенных до освобождения.
 2. Подготовить помещения и процедуру размещения заключённых, находившихся в контакте с заболевшими или тех у кого выявлен COVID-19. Обеспечение изоляции не должно привести к фактической одиночному заключению, соблюдая Правила Нельсона Манделы (например обеспечение доступа к электронным формам связи)
 3. Обращаться с заключенными, зараженными COVID-19, в соответствии с национальным руководством в отношении принципа эквивалентности медицинской помощи.
 4. Оказывать психологическую помощь, если это необходимо, задержанным и сотрудникам.
 5. Рассмотрите альтернативные / компенсационные стратегии для посещений (например видеоконференции, больше доступа к телефону и т.п.).
 6. Убедиться, что осужденные имеют право минимум на один час ежедневного доступа к прогулкам под открытым небом, сохраняя безопасную дистанцию.
 7. Обеспечить условия, чтобы освобожденные лица имели доступ к соответствующим средствам размещения и медицинским услугам.
 8. В тех случаях, когда соответствующие службы отсутствуют,некоторые организации рекомендуют Организации Объединенных Наций и другим межправительственным учреждениям требовать доступ к местам содержания под стражей для оказания непосредственной помощи задержанным.
 9. Принимать альтернативные меры для обеспечения уголовного судопроизводства (например, дистанционные слушания) и избегать мер, которые могут противоречить ключевым принципам справедливости.
 10. Национальным превентивным механизмам рекомендуется не прекращать мониторинг вообще, а адаптировать подход к ним. Новые места содержания, такие как карантинные зоны, должны быть включены в мониторинг. Следует принимать новые меры в связи с пандемией и адаптировать свою методологию. Некоторые примеры адаптированной методологии включают:

а. Дистанционно оценивать новые инструкции, применяемые в тюрьмах, как ответ на пандемию;
b. Отдаленно собирать ключевую информацию, такую как отчеты о ситуации, анализировать ситуацию и давать общие рекомендации отдельным тюрьмам;
c. Проводить короткие визиты, соблюдая меры предосторожности, в соответствии с принципом «не навреди». Короткие визиты могут сосредоточиться на меньшем выборе рассматриваемых вопросов, выбранных на основе адаптированной методологии.

Наведені вище рекомендації базуються на таких джерелах:

Penal Reform International (PRI)’s briefing note on COVID-19 and detainees: https://www.penalreform.org/resource/coronavirus-healthcare-and-human-rights-of-people-in/

Statement of principles by the European Committee for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on COVID-19: https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty-

Observations on COVID-19 by Amnesty International: https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3019672020ENGLISH.PDF

Statement by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) on COVID-19: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E

Human Rights Watch (HRW): https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-COVID-19-response

COVID-19 blog by Association for the Prevention of Torture (APT): https://apt.ch/en/blog/COVID-19-in-prison/

Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT) advice to the UK on quarantine monitoring:

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/02/2020.02.25-Annexed-Advice.pdf-V2.pdf

 

WHO Europe Interim guidance on COVID-19 in prisons: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1

Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic:

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf

International Corrections and Prisons Association (ICPA)’s Response to COVID-19 in Prisons Webinar presentation by Gary Forrest, Chief Executive, Justice Health and Forensic Mental Health Network, New South Wales, Ministry of Health, Australia, 19th March 2020:

https://icpa.org/wp-content/uploads/2020/03/ICPA-Webinar-Responding-to-Covid-19-in-Prisons.pdf

Inter-Agency Standing Committee (IASC) OHCHR and WHO, Interim Guidance, COVID-19: Focus on Persons Deprived of their Liberty, March 2020:

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf

UNODC Position Paper, COVID-19 Preparedness and Responses in Prisons, March 2020:

https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/UNODC_Position_paper_COVID-19_in_prisons.pdf

Her Majesty’s Inspectorate of Prisons, Alternative approach to scrutiny during the COVID-19 pandemic, 20th April 2020:

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/Short-scrutiny-visit-briefing-document-for-website.pdf

 

Інші корисні ресурси:

The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules): https://undocs.org/A/RES/70/175

US Federal Bureau of Prisons COVID-19 page, including screening tool: https://www.bop.gov/coronavirus/index.jsp

The UK guidance to prisons regarding COVID-19: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance

The Lancet COVID-19 page, including the latest research: https://www.thelancet.com/coronavirus

The Johns Hopkins University COVID-19 page for the public and experts: https://coronavirus.jhu.edu/

The WHO website on COVID-19, both technical guidance for institutions and online courses, and general guidance for the public: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Association for the Prevention of Torture (APT) Information Hub on COVID-19 in prisons:

https://datastudio.google.com/embed/reporting/c686bea7-3152-4dd2-b483-fce072f3ddbf/page/hpLJ

European Prison Observatory, COVID-19, What is happening in European Prisons:

http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-19-what-is-happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101

Norwegian National Human Rights Institution, International Resources on COVID-19

https://www.nhri.no/en/international-resources-covid-19/

Building our response on COVID-19 and detention, OMCT brief to the SOS torture network and partner organisations

https://www.omct.org/files/2020/04/25784/omct_covid19_prisonsresponse_en.pdf

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*